Güncel

Piyasadan haberler

ATATP, Şirketin 15.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına, söz konusu şirketin sermayesinin 100.000 TL olmasına ve sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından nakden karşılanmasına karar verildiği açıklanmıştı.Söz konusu şirket, “Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup 26.11.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

BALAT, 25.11.2021 Tarih ve 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayınlanan ve olumlu görüş verilen şirketin Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.’ye fiyat belirlenmesi için Şirket tarafından başvuru yapılmıştır.

BIMAS, Şirket Yönetim Kurulunun 26 Kasım 2021 tarihinde aldığı karara istinaden 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle Umut BABA’nın Operasyon Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

CEMTS, Son günlerde ülkemiz finans piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Şirketin ortakları tarafından, gerek Şirkete yapılan başvurular ve gerekse de değişik sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. 1.Şirket pay senetlerinin fiyatı piyasa arz ve talebi doğrultusunda ve tamamıyle serbest piyasa şartlarında oluşmaktadır. Fiyat oluşumunda Şirketin veya Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. 2. Şirket ile ilgili her türlü bilgi akışı, Sermaye Piyasası mevzuatı esasları nazarı dikkate alınarak gerektiği zamanda ve şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ortakları ve kamuoyu ile eş anlı olarak paylaşılmaktadır. Şirket ile ilgili bilgi akışının bahsedilen mecra üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. 3. Değişik sosyal mecra ortamlarında Şirket ile ilgili yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir. 4. Şirket faaliyetleri hiçbir aksamaya yer verilmeksizin sağlıklı bir şekilde sürdürülmekte olup açıklanan mali tabloların bu hususu tevsik edici durumda olduğunu ifade etmek isteriz.

 DERHL, Şirketin iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret A.Ş., vasıtasıyla 26.11.2021 itibariyle elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ya başvuruda bulunmuştur. Bu lisans alınması ile birlikte Azur Enerji, elektrik enerjisinin toptan veya perakande satılması, ithalatı, ihracatı ve ticaret faaliyetleri konusunda lisanslı olarak iştigal edebilecektir. Gelişmeler konusunda Şirket tarafından ayrıca bilgi verilecektir.

DITAS, Şirket tarafından “Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ile “3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nin paylarının satın ve devir alınmasına ilişkin süreçlerin başlatıldığı hususu 04.10.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması vasıtasıyla detaylı olarak kamuya duyurulmuş olup, söz konusu satın alma işlemine Rekabet Kurulu’nun 25.11.2021 tarihli toplantısında onay verildiği 26.11.2021 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir.

DDGYO, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için 27.10.2021 tarihinde Kurul’a yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen düzeltmeler yapılarak, E-12233903-110.04.04-13346 sayılı ve 23.11.2021 tarihli karar ile onaylanarak şirkete iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

 EKGYO, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Havvanur Yurtsever, 24.11.2021 tarihi itibarı ile Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştir.

EKGYO, İstanbul Şile Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Cadde) kapsamında bulunan ünitelerin eihale sistemi üzerinden 14 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulmuştur. E-İhale sonucu muhammen bedeli KDV Dahil 17.285.000,00 TL (KDV Hariç 14.648.305,08 TL) olan 10 adet bağımsız bölümün satış fiyatı KDV Dahil 18.080.000,00 TL (KDV Hariç 15.322.033,90 TL) üzerinden teklif gelmiş ve satış işlemleri tamamlanmıştır.

ETILR, 7 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden halka açık diğer paylarının sahiplerine Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından yapılmış olan gönüllü pay alım teklifi 24/11/2021 tarihinde sona ermiştir. Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 – 24.11.2021 tarihleri arasında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirilmiş olan gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.144 TL nominal değerli pay alarak Mehmet Hilmi Soylu için %27.13, İzzettin Kaplan için ise %14.36 hissedarlık oranına ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonucunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

GARAN,TGB, Banka Yönetim Kurulunun 04 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL – (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

GEDIK, “Etiler Mah. Yıldızçiçeği Sok. No : 11 Beşiktaş / İSTANBUL” adresinde yeni şube açılmasına onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

 GLB,GLBMD,PCILT, PC İletişim’in çıkarılmış sermayesinin 35.050.000 TL’den 45.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle 9.950.000 TL nominal değerli 9.950.000 adet payın ve mevcut ortaklardan Banun Erkıran Çıtak’ın sahip olduğu 1.540.659 TL nominal değerli 1.540.659 adet pay olmak üzere toplam 11.490.659 TL nominal değerli 11.490.659 adet (B) grubu pay halka arz edilmiştir. PC İletişim paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 109.161.260,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 47.964.575 pay karşılığı 181.181 adet emir ile toplam 455.663.463 TL’ye ulaşmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 47.384.208 pay karşılığı 178.514 adet emir ile toplam 450.149.976 TL talep kabul edilmiş ve 11.490.659 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Kabul edilen talep halka arz büyüklüğünün 4,1 katına denk gelmektedir. PC İletişim halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 178.245 yatırımcı, 251 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 18 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 178.514 yatırımcıya 11.490.659 TL nominal değerli paylar dağıtılmıştır. Yurt İçi – Gerçek Kişi sayısı 178.204, 11.470.898 Lot (Oran: %99,83),Tüzel Kişi sayısı 41, 2.721 Lot (Oran %0,02), Kurumsal sayısı 18, 889 (Oran %0,01) Yurt Dışı – Gerçek Kişi sayısı 250, 16.084 Lot (Oran %0,14), Tüzel Kişi Sayısı 1, 67 Lot (Oran %0,00) Toplam Kişi Sayısı 178.514, 11.490.659 Lot (Oran 100,00) İçsel Bilgilere erişimi olan kişilere dağıtılan Lot Sayısı 601’dir. Halka arz edilen Şirket payları 01/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 9,50 TL/pay baz fiyat, “PCILT.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

 GLB,GLBMD, Şirketin, sermayesinde %100’lük oranla tek hissedarı olduğu Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 15.000.000,-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 11.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve toplamda 3.000.000,-TL olmak üzere 14.000.000,-TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.

KONTR, Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiği, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/589594 İKN’lu “50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ” ihalesinde, iş ortaklığı vergiler hariç 54.989.650,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.

MEDTR, Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının ayrı ayrı kabul edilmesine,Kabul edilen Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Şirketin 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen ve SPK’nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamesinde yer alan Kâr Dağıtım Politikasının da Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Kabul edilen Bilgilendirme Politikasının Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, Karar verilmiştir.

MERCN, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5’te sayılan ilkeler gözetilerek; Yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin kurulmasına karar verilmiştir. NTHOL, Şirketin B Grubu Payları Mevcut Sermayesi (TL) 563.875.937, Pay İptal Tutarı (TL) 144.452.127, Pay İptali (%) 25,6177.

OYAYO, Şirket Yönetim Kurulu’nun 01/11/2021 tarih 2021/08 sayılı toplantısında; Şirketin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmiştir.

TGSAS, 08/11/2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan “01.01.2021 – 30/09/2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara” ilişkin olarak kontrol gücü olmayan paylar tutarı sehven önceki dönem ile aynı kalmıştır. Yapılan değişiklik dönem net karını etkilememekle birlikte yalnızca özkaynak içerisindeki sınıflamayı değiştirmiştir.

SERVE, Şirket yönetim kurulu 26.11.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Şirket Yönetim kurulu 11.01.2021 tarih ve 2021.01 sayılı kararı ile: Şirkete ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedefleri doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketin İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ’i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar vermişti. Alınan karar doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil tüm üyelerinin katılımı ile toplanarak aşağıdaki ek kararlar alınmıştır.

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), “Birleşme ve Bölünme Tebliği” ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ve SPK’nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kuvva Gıda A.Ş.’nin Şirket Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketin Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. bünyesinde birleşmesine,

 2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Şirket, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. hem de devrolunan sıfatıyla Kuvva Gıda A.Ş.‘nin SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve Özel Bağımsız Denetime tabi tutulmuş 30/09/2021 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

 3. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış 01.11.2021 tarihli Birleşmeye Esas Uzman Kuruluş Raporu’nun kabulüne ve raporda belirlenmiş olduğu üzere Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş’nin 13.430.240,75 TL olan sermayesinin 13.348.947,51 TL artırılarak 26.779.188,26 TL’ye çıkarılmasına,

4. Uzman Kuruluş Raporu esas alınarak Kuvva Gıda A.Ş. pay sahiplerine mevcut ortaklık payları oranında dağıtılmasını öngören değişim oranının 0,890 olarak kabul edilmesine,

5. Uzman Kuruluş Raporu esas alınarak hazırlanmış birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu ile birleşmeye yönelik hazırlanan Duyuru Metni’nin onaylanmasına, devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuru yapılmasına,

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 5. maddesi göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın “devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması” önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, yapılan hesaplamalara göre Şirketin devralan taraf olarak birleşme sonucunda %50’den daha fazla sermaye artırımı yapması beklendiği için birleşme işleminin “Önemli Nitelikte İşlem” olarak değerlendirilmesine,

7. Birleşme işleminde; Şirketin SPKn’a tabi olması ve paylarının Borsa’da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK’nın “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, birleşme işleminin Şirket Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı tarih olan 11.01.2021 tarihi itibarıyla Şirketin pay sahibi olan ve söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiş 25.06.2021 tarihli Ayrılma Hakkı Fiyatı Tespiti raporunda belirlenmiş 13,08 TL ayrılma hakkı kullanım bedelinin kabul edilmesine ve işbu maddede belirtilmiş ortaklarının 13,08 TL ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden paylarını satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

 8. Birleşme işlemi çerçevesinde, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.’nin Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin SPK nın birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilmesine yönelik esas sözleşme değişikliğinin SPK onayına sunulmasına,.

9. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

10. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir. SISE, Şirketin 26 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin Satış ve Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak görev yapmakta olan Saliha Ebru Şapoğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren “Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak atanmasına karar verilmiştir.

PRKME, Bağlı ortaklığı olan Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Konya Ilgın”) rödovans usulüyle işlettiği Konya’nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“Alıcı”) satışı için bağlı ortaklığınca 9 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan ve bu yılın sonuna kadar %30 oranında arttırılıp azaltılabilecek 30 bin tonluk satış hacmi, Alıcı’nın talep koşulları nedeniyle imzalanan ek protokolle 7 bin ton (+/- %30) olarak revize edilmiştir.

SKY,SKYMD, JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları’nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde derecelendirerek Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ”A (Trk)” ve ”A-1(Trk)” görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB‘ olarak belirledi.

 ULUUN, %100 Bağlı Ortaklığı olan Rolweg S.A.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ nun 25.11.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 9.590.000 USD ( 115.080.000 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.

VAKBN,TVB, VakıfBank, 16 ülkeden 27 bankanın katılımıyla toplam 650 milyon ABD Doları karşılığı 296 milyon ABD Doları ve 313,5 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bankanın ikinci sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 seviyesinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor + % 2,15 ve Euro kısmı için Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde First Abu Dhabi Bank, The Commercial Bank Qatar ve Emirates NBD ortak koordinatör bankalar, SMBC ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Emirates NBD ise ajan banka olarak görev almıştır.

GENIL, GEN üretim tesisinde üretimi gerçekleştirilen ve ülkemizde de ruhsatlı olan, Gastro-Özofajial Reflü/Ülser hastalıklarının tedavisinde kullanılan “Esomeprazol sodyum” etken maddesini içeren, Genium adlı ürününün Filipinler’de ruhsatlandırma süreci tamamlanmıştır. Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürün ile şirketin küresel anlamdaki faaliyetlerinin genişleyeceği ve şirketin satışlarının olumlu olarak etkileneceği, Şirket tarafından değerlendirilmektedir

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu