Güncel

Piyasadan haberler

BRLSM… Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (09.09.2021) İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında; -Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 1.928.828,56 USD+KDV, 12.739.975,20 TL+KDV – Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 2.000.000 USD+KDV, 13.000.000 TL+KDV olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır. Faz 2 projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığı yeni sözleşme bedeli toplam 59.000.000 TL+KDV’dir.

BUCIM… Esas Sözleşme’ nin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun onayladığı, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

DENGE… Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1.277.500 TL. nominal değerli %25 payı, Şirketin %100 payına sahip Hasan Hüsnü Okur’dan 10.000.000,-TL bedelle satın alınmıştır.

DIRIT… Şirket yeniden yapılanma ve faaliyet çalışmaları kapsamında personel alımına başlamıştır. Organizasyon yapısını yeniden ihdas etmek amacıyla, genel müdür ataması akabinde departman sorumlusu pozisyonunda ve işçi pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6 kişinin SGK girişi yapılarak istihdam edilmiştir.

EKGYO… Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çay Yolu Mahallesinde yer alan 0/954,955 parsel no.lu taşınmazların toplam 84.500.000,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketçe satın alınmasına ilişkin; Şirket ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında 06.09.2021 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

KUYAS… Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin, “Merkez ve Şubeler” başlıklı 3. maddesinin, “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesinin, “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9-1. maddesinin, “Şirketin Temsili” başlıklı 9-3. maddesinin değiştirilmesine ilişkin, 22.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu yapılan Ana Sözleşme Tadil Metinlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4105 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062901684 sayılı izni ile onayları alınmıştır. Esas sözleşme tadil metinleri yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, kabul edilmiştir.

MARTI… Şirketin 400.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için 600.000.000 TL’ye artırılmasına ilişkin talep Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.09.2021 tarih ve 10413 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

METUR… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60 milyon TL, çıkarılmış sermayesi 54 milyon TL olduğu dikkate alındığında, ileride yapılacak sermaye artışları için kayıtlı sermaye tavanının artırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle; Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.09.2021 Tarihinde yapılan toplantısında; -Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2021 – 2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 270 milyon TL’ye yükseltilmesi amacıyla “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin, gösterildiği şekilde tadil edilmesine, hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına, -Gerekli izinlerin alınmasını takiben, bu değişikliğin, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

 SERVE… 07.09.2021 tarih ve 15.39.41 saatinde Şirketin birleşme işleminin ileri tarihli finansal tablolar ile yapılabilmesi amacıyla, mevcut başvurunun işlemden kaldırılması için SPK’ya başvurulmasına karar verildiği KAP’ta açıklanmıştı. Bu karar kapsamında 07.09.2021 tarihinde şirketin SPK’ya yaptığı başvuru sonucunda, SPK’nın 08.09.2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-10518 sayılı yazısı ile birleşme başvurusunun işlemden kaldırıldığı şirkete bildirilmiştir.

METUR… Şirket ile www.hospest.com adlı internet sitesi kurucusu Mustafa Tayfun ORAL arasında www.hospest.com adlı internet sitesi üzerinden dijital olarak, müşterilerin tatil ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik ev, otel ve ulaşım araçlarının kiralanması ve satışı işiyle iştigal etmek üzere bir şirket (“Yeni Şirket”) kurulması amacıyla hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. “Yeni Şirket”, günümüzde başta konaklama ve ulaşım alanında başarıyla kendini gösteren paylaşım ekonomisi anlayışında dijital pazar yeri sağlayıcısı rolü temelinde önce güçlü bir yerel oyuncu sonrasında da ulusal ve uluslararası çapta etkin bir organizasyon olmayı hedeflemektedir. “Yeni Şirket”in başlangıç sermayesinin 500.000, TL olması planlanmakta olup, şirket 400.000, TL nakit karşılığı %80 oranında hisse sahibi olacaktır. Mustafa Tayfun ORAL ise www.hospest.com adlı internet sitesi ve bu siteye ilişkin tüm fikri mülkiyet, yazılım geliştirme hakları, ticari markalar, lisanslar, anılan internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan iş’e ilişkin tüm maddi olan ve maddi olmayan varlıkların tamamını “Yeni Şirket” e devredecek ve bunun karşılığında %20 paya sahip olacaktır. Mustafa Tayfun ORAL söz konusu iş ile ilgili olarak tecrübe birikimini “Yeni Şirket” te kullanacak ve “Yeni Şirket”in yönetim kurulunda yer alacaktır.

NIBAS… 03.06.2021 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan Niğde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 11.864,95 m2 sanayi parselinin tapusu Şirket adına 08.09.2021 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

 OZBAL… Bilindiği üzere, Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.06.2021 tarihli kararı uyarınca; Şirketin devrolmak suretiyle Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile birleşmesi işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan birleşme başvuru sürecine yönelik çalışmalar halihazırda devam etmekte olduğundan, gelinen noktada 2021 yılı 6 aylık mali sonuçların açıklanması üzerine; Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin yer verilen “Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar” başlıklı 6. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde, “Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme işlemlerinde son yıllık finansal tabloların esas alınacağı, genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolarının esas alınacağı” hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu 09.09.2021 tarihinde, birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Anılan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, birleşme işlemine ilişkin evrak seti revize edilmiştir. Taslak birleşme sözleşmesi, taslak birleşme raporu ve uzman kuruluş raporu, 09.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiştir.

PAGYO… 3. taksit ödemesi güncellenmesi… Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. ÖNEMLİ : Kar payı dağıtım taksit sayısı ve tutarları temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihi değişiklik arz edecektir. ilgili hususlar yönetim kurulu kararları sonrası belirginleştikçe güncellenecektir. Birinci taksit 0,09 TL olmak üzere 7.830.000 TL dağıtılacaktır. İkinci taksit 0,06 TL olmak üzere 5.220.000 TL dağıtılacaktır. Üçüncü taksit 0,08 TL olmak üzere 6.960.000 TL dağıtılacaktır.

RTALB… İştiraklerden A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş. nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş. 450.000 USD tutarında yatırım almış olup A1 Yaşam bu yatırım turunda yer almamıştır. 450.000 USD lik yatırımın tamamlanması ile A1’in Genz Bio’da ki ortaklık payı %9.10 olacaktır.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında 08.09.2021 tarihinde firmaya 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

TACTR… 29.06.2021 tarihli KAP açıklamasına istinaden Garanti Bankası A.Ş’ye 1.300.000 TL toplam kredi borcunun yapılandırıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu; Yapılanma kapsamında 300.000 TL ödenmişti. 09.09.2021 tarihinde (4. Taksit 100.000 TL + 5. Taksit 100.000 TL )Toplamda 200.000 TL daha vadesinden önce ödenmiştir. Böylelikle vadesinde ve vadesinden önce toplamda 700.000 TL ödenmiş olup Garanti Bankası A.Ş’ye 600.000 TL borç kalmıştır.

YKR, YKYAT… Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III, 39-1 no’lu “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları” hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na 16.08.2021 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 09.09.2021 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. SPK Bülteni

· Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu onaylandı. Mevcut Sermaye: 175.000.000 Yeni Sermaye: 240.000.000 Bedelli Sermaye Artırımı: 65.000.000 Halka Arz Fiyatı: 3,50 TL

· Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Bedelsiz Sermaye Artımı… Mevcut Sermaye: 187.500.000 Yeni Sermaye: 240.000.000 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı: 52.500.000

· Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş: Mevcut Sermaye: 51.802.638 Yeni Sermaye: 212.918.465 İç kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı: 161.115.827

· TACTR… Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin, Şirket yönetim kurulunun 01.07.2021 tarih ve 2021/10 ile 03.09.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararları çerçevesinde; “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı faaliyet konusunun değiştirilmesini de içeren Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’nci, “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü, “Sermaye” başlıklı 6’ncı, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci, “Şirketin Temsili” başlıklı 8’inci, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri” başlıklı 9’uncu, “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri” başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 12’nci maddelerine ilişkin tadil tasarılarına Kurulunca uygun görüş verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesine ilişkin taleplerinin; ayrılma hakkının 1 TL nominal değerli pay için 24,68 TL fiyattan kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu